ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

* Artikel   1 - Definities
* Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
* Artikel   3 - Toepasselijkheid
* Artikel   4 - Het aanbod
* Artikel   5 - De overeenkomst
* Artikel   6 - De prijs
* Artikel   7 - Verzending
* Artikel   8 - Conformiteit en garantie
* Artikel   9 - Levering en uitvoering
* Artikel 10 - Betaling
* Artikel 11 - Retourneren
* Artikel 12 - Klachtenregeling
* Artikel 13 - Aanvullende en afwijkende bepalingen

 

ARTIKEL 1 - DEFENITIES

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 8. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 13. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT ONDERNEMER

Naam: Digo'S Shoes
Adres: Deltalaan 196, 7417VM Deventer
E-mail: info@digosshoes.nl
Telefoonnummer:
 +31 6 18 47 06 06
KvK: 68873093
BTW-nummer: NL220975590B01

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dit gebeurt voordat de bestelling geplaatst word. De consument dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, de consument kan de algemene voorwaarden dan ook doornemen.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.  DIGOS heeft in het geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van bestelling van de consument op te schorten. In een dergelijk geval heeft DIGOS ook het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden door de consument dit schriftelijk of per elektronische weg mee te delen. DIGOS is daarbij niet gehouden tot enige schadevergoeding.

 

ARTIKEL 6 - DE PRIJS

1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 7 - VERZENDING
1. Binnen Nederland verzenden wij met PostNL € 6,50 vanaf tot en met 10 kilo.
2. Naar België verzenden wij met DPD € 11,75 tot 10 kilo.
Beide opties zijn inclusief track and trace en worden thuisbezorgd mits dit haalbaar is. Mocht dit niet haalbaar zijn volg dan het stappenplan van derden (bezorgdienst).

 

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.  De garantie termijn is 2 maand. Uitzonderlijke gevallen buiten garantie termijn kunnen na nader inzien van de ondernemer nog onder garantie periode worden aangemerkt. Enkel fabrieksfouten vallen onder garantie. De ondernemer verleent geen garantie op gebreken door eigen gebruik. Tevens verleent de ondernemer ook geen garantie het volgende;

- Slijtage van zolen, hakken en neuzen.
- Veters.
- Schade aan ritsen en ritstrekkers.
- Gebroken neuzen en contrefort (hakstuk oftewel heelstuk)
- Speciale materialen die opgespoten zijn zoals goud, zilver, brons, strass, croco, schubben etc.
- Velvet en stoffen materiaal.
- Het afgeven van kleurstoffen aan de binnenkant van de schoen.
- Het loslaten en/of verliezen van studs, pailletten, knopen, steentjes, kraaltjes ed.
- Uitgedroogd materiaal, dit ontstaat wanneer u niet voldoende onderhoud pleegt aan uw schoenen
- Het verkeerd gebruiken van onderhoudsmiddelen
- Wanneer er reparaties zijn toegepast aan de schoen

Twijfelt u of uw klacht onder gebruikers slijtage valt, neem dan gerust contact op met ons op.

Houd u er rekening mee dat alles wat gekleurd is kan afgeven, ook kunststof. Wij te vernoemen DIGOS nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die op deze wijze is ontstaan.

 

ARTIKEL 9 - LEVERING EN UITVOERING

1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Bij afwezigheid op plaats en tijd van levering hebben PacksNL en DPD de bevoegdheid te handelen conform hun beleid inzake uw pakket.
3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Doorgaans worden onze pakketten vanaf maandag tot en met donderdag verstuurd. De levering is doorgaans 1/2 werkdagen dit is afhankelijk van het schema van de pakkettendienst (DPD & PostNL). De ondernemer mag mits er sprake is van overmacht het versturen van de bestelling opschorten tot 30 dagen. 
5.  Het risico van overschrijding van de aangegeven levertijden, beschadiging of vermissing van producten berust tot derden DIGOS is hier niet aansprakelijk voor. De ondernemer zal samen met de consument de gevraagde acties met betrekking tot derden (PostNL en DPD) ondernemen tot vinden van het pakket.

 

ARTIKEL 10 - BETALING

1.  Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij aankoop te worden betaald via iDeal, Bancontact of per bank overschrijving. Mocht de ondernemer het bedrag per bank overschrijving niet hebben ontvangen in een termijn van 2 werkdagen, zaterdag meegerekend, mag de ondernemer de bestelling annuleren. 
2.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4.  Betaalmethoden; iDeal, overschrijving(boeking) per bank, Bancontact.

 

ARTIKEL 11 - RETOURNEREN

1.  U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden op eigen kosten terug te sturen.
2.  Het artikel dient binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling door ons in goede orde ontvangen te zijn. Na deze periode vervalt het recht op terugbetaling van de bestelling.
3.  Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.
4.  Retour zendingen worden alleen geaccepteerd indien deze voldoen aan de volgende voorwaarden;

- De consument dient ervoor te zorgen dat de artikelen binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst retour worden aangemeld.
- De artikelen dienen ongedragen te zijn en geen gebruikssporen (geen vouwen, schone zool etc.) te vertonen.
- De artikelen dienen in de originele verpakking te zitten.
- Producten onder het kopje Sale nemen wij niet retour. Alle andere acties en/of afprijzingen gelden de normale retour voorwaarden voor.
- De kosten voor het retour zenden zijn voor de afzender.
- Bij een ruiling vergoeden wij eenmalig de verzendkosten voor het versturen van het nieuwe product.
5.  Wij zullen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw retour terug storneren.

 

ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING

1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klachtovereenkomst volgens deze klachtenprocedure.
2.  Defecten moeten binnen 24 uur nadat de consument de goederen ontvangen heeft, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer via klantenservice@digosshoes.nl
3.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
4.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen het termijn van 14 dagen de consument geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 14 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALING

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden, aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.